The New Chapter of “Deep Love Wedding Studio” : รังสรรค์ผ้าทอของไทยให้งดงาม

ชื่อของ Deep Love Wedding Studio อยู่ในแวดวงธุรกิจเวดดิ้งมานานกว่า 16 ปีแล้ว ด้วยบริการออกแบบชุดแต่งงานเจ้าบ่าว -เจ้าสาวที่สวยงามมีความพิเศษและหลากหลายคอลเล็คชั่น มีเอกลักษณ์ของงานประดิษฐ์ด้วยมือคิดค้นด้วยใจ เพื่อรังสรรค์ให้ชุดเจ้าบ่าว – เจ้าสาวมีความงดงามเพียงหนึ่งเดียว

Deep Love Wedding Studio สร้างคุณค่าผ้าทอของไทย ส่งต่ออาภรณ์งดงามเพื่อคู่รัก

Deep Love Wedding Studio

ก้าวต่อไปของ Deep Love วันนี้จึงไม่เพียงให้บริการชุดเจ้าบ่าว – เจ้าสาวเท่านั้น แต่อยากบอกให้โลกรู้ซึ้งถึงความงามของผ้าทอและผ้าไทย ที่เกิดจากภูมิปัญญาและจิตวิญญาณของช่างทอที่หาไม่ได้จากผ้าที่มาจากโลกอุตสาหกรรม…

Deep Love Wedding Studio
คุณเจี๊ยบ – ชยานิษฐ์ พฤฒพีระวิทย์ ผู้บริหาร Deep Love

Craft & Soul

คุณเจี๊ยบ – ชยานิษฐ์ พฤฒพีระวิทย์ ผู้บริหาร Deep Love ซึ่งมี ประสบการณ์คร่ำหวอดในวงการแฟชั่นชุดแต่งงานเล่าให้ แพรว wedding ฟังว่า

“ความที่เจี๊ยบอยู่วงการชุดแต่งงานมานาน จึงมักมีคําถามกับตัวเองเสมอว่า ผ้าไทยแพ้ผ้าพิมพ์ลายแบรนด์เนมช่ือดังของต่างประเทศตรงไหน เขาจึงขายได้ช้ินละหลายแสนบาท ท้ังที่ผลิตจากเครื่องจักร ส่วนผ้าทอของไทยเกิดจากฝีมือของช่างทอผ้า ซึ่งคนท่ัวไปหรือแม้แต่เจี๊ยบเอง ทอแบบเขาไม่ได้ ทําให้เรารู้สึกเคารพในจิตวิญญาณของช่างทอที่ต้องทุ่มเทเวลาและฝีมือการถักทอกว่าจะได้ผ้าหน่ึงผืน จึงคิดต่อยอดจากงานที่ทําเพื่อช่วยชาวบ้านให้มีอาชีพและมีงานทํา โดยการนําผ้าเหล่าน้ันมาออกแบบและตัดเย็บเป็นชุดแต่งงานของเจ้าบ่าว – เจ้าสาว และแบบแฟชั่นท่ีต้องการความมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร”

Deep Love Wedding Studio

The Wonders of Thai Fabric

“กว่าเจี๊ยบจะนำผ้าทอมือที่เป็นภูมิปัญญาโบราณของไทยมาปรับใช้กับชุดแต่งงานได้ เราเริ่มจากให้เขาทอเป็นผ้าสีขาวแขวนทิ้งไว้เพื่อดูว่าเกิดปัญหาอะไรกับผ้าบ้าง ชุดจะมีอายุอยู่ได้นานกี่ปี แล้วค่อยๆ แก้ปัญหากันไป

“จากนั้นจึงเริ่มงานดีไซน์และนำวัสดุที่มีค่าไปให้ชาวบ้านถักทอแซมกับเส้นใยผ้า หรือใช้เทคนิคการรีดเป็นเส้นของผ้าไหม โดยนํากะไหล่ทอง หรือทองคําแท้มาถักทอเป็นผ้าคลุม สไบ หรือผ้าเบี่ยงสีทอง ทําจาก ทองคําแท้ๆ ลองคิดดูสิว่า เจ้าสาวท่ีสามารถนุ่งห่มชุดเจ้าสาวหรือสวมใส่สไบทองคําที่ถักทอด้วยทองคําแท้ๆ จะรู้สึกพิเศษมากขนาดไหน อีกท้ังยังสัมผัสได้ถึงความงดงาม ความภาคภูมิใจท่ีมีเพียงหนึ่งเดียว สามารถเก็บของช้ินน้ีไว้เพื่อเพิ่มมูลค่า หรือเป็นมรดกตกทอดส่งต่อให้ลูกหลานเหมือนชุดแต่งงานของชาวต่างชาติก็ยังได้

Deep Love Wedding Studio

“เราต้องการสนับสนุนงานหัตถศิลป์ หัตถกรรมจากชุมชน โดยเฉพาะงานฝีมือจากส่ิงทอท่ีเกิดจากเส้นใยธรรมชาติ ทั้งไหม ฝ้าย หรือเส้นใยอื่นๆ ที่เกิดจากธรรมชาติ เช่น ผ้าทอยกดอกลําพูน ผ้าทอขิด ทอจก ทอมัดหม่ี ฯลฯ ที่เกิดจากภูมิปัญญาของช่างฝีมือในชนบท งานถักทอท่ีคิดประดิษฐ์จากปราชญ์ผู้เป็นรากเหง้าแห่งบรรพชน ควรค่าแก่การอนุรักษ์เพื่อต่อยอดธุรกิจวงการแฟชั่น และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนารากฐานของสังคมให้ยั่งยืน ซึ่งลูกค้าท่ีสนับสนุน Deep Love เท่ากับมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันเกิดจากรากเหง้าของคนไทยดํารงอยู่สืบไป และเป็นการส่งเสริมรายได้กลับคืนสู่ชุมชนตามแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม CSR อีกด้วย

“ในอนาคตเราเตรียมนําผ้าทอและผ้าไหมของไทยที่เป็นฝีมือชาวบ้าน ซึ่งมีเอกลักษณ์เพียงหนึ่งเดียว ทรงคุณค่าด้วยจิตวิญญาณของผู้ถักทอที่ใช้เวลาเป็นแรมปีกว่าจะสำเร็จเพื่อต่อยอดสู่งานออกแบบอื่นๆ อีกด้วย”

ดูแบบชุดแต่งงานร้านDeep Love Wedding Studioเพิ่มเติม คลิกเลย

DEEP LOVE WEDDING
ซอยอุดมสุข 49 ถนนสุขุมวิท 103
โทร. 0-2398-5739, 0-2399-1693, 09-5789-9556
เว็บไซต์ : www.deeplovewedding.com
เฟซบุ๊ก : DeepLove ชุดแต่งงาน ชุดไทย
ไอจี : @deeplove_official
ไลน์ : @deeplovewedding

Recommended